15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 4000 horizontal https://subiectiv.net 25 0 1
theme-sticky-logo-alt
Please assign a Header Menu.
https://subiectiv.net/wp-content/uploads/2020/09/HURDUZEU.jpg
Anunțuri

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

Operator tratare apă tehnologică/Muncitor necalificat

-Serviciul Tratarea Apei și Stații de Pompare- Oravița- 1 post

Instalator

-Serviciul Rețele de apă Reșița- 4 posturi

– Electrician

– Serviciul Stații de Epurare -Oțelu Roșu- 1 post

                                                -Reșița-1 post

-Instalator /Muncitor Necalificat

-Serviciul Rețele de Canal-Reșița-2 posturi

-Cititor Contoare

-Compartiment Citire –Telecitire Contoare- Băile Herculane- 1post

                                                                        -Bocșa 1 post

-Tehnician echipamente de calcul și Rețele

-Serviciul Stații de Epurare –Oțelu Roșu -1 post

Inginer

-Serviciul Rețele de Apă-1 post

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugați să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul Resurse Umane  începând cu data de 10.03.2022 -15.03.2022 între orele 09:00 -15:00 și în data de 16.03.2022 între orele 09:00-14:00

Concursul va avea loc în data de 17.03.2022  ora 10:00

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:0730909254

Vor fi afectaţi consumatorii de pe străzile Petru Maior și Sportului

Lucrarea va fi executată în intervalul orar specificat de către personalul SC Aquacaraș  SA.

Conducerea Aquacaraș își cere scuze consumatorilor săi, afectați de această oprire. Pentru orice problemă apărută după reluarea furnizării apei  utilizatorii pot apela Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 sau 0766341274.

Lucrarea va fi executată în intervalul orar specificat, de către personalul S.C. AQUACARAȘ S.A –Punct de Lucru Caransebeș.

Conducerea operatorului județean de apă și canal cere scuze abonaților pentru inconveniențele create.

Pentru orice problemă aparută după reluarea furnizării apei,  utilizatorii pot apela Dispeceratul Central al S.C. AQUACARAȘ S.A  la tel. 0255/215643 sau 0766341274 și Punctul de Lucru Caransebeș la tel. 0255 – 516321.

Primăria Municipiului Caransebeș informează că prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Operațiunea A.3.: Renovarea energetică, moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (blocuri de locuințe) din municipiul Caransebeș, construite înainte de anul 2000.

Pentru obținerea finanțării, proiectul va fi depus de Primăria Municipiului Caransebeș, urmând a fi evaluat la nivel național, lucrările fiind demarate doar în cazul obținerii finanțării. Sunt prioritare și vor fi incluse în proiect acele blocuri de locuințe care sunt într-o stare tehnică de degradare mai accentuată.

Pentru proiectele de renovare energetică moderată, intervențiile propuse pentru clădire trebuie să conducă la o reducere a consumului de energie primară și a emisiilor de CO2, situată în intervalul 30% – 60%, în comparație cu starea de pre-renovare, iar pentru proiectele de renovare energetică aprofundată, reducerea consumului de energie primară și a emisiilor de CO2 trebuie să fie peste 60%.

Totodată, vă comunicăm că depunerea acestor proiecte pe PNRR nu implică nicio cheltuială din partea Asociațiilor de proprietari și a locatarilor, studiile fiind demarate de Primăria Caransebeș.

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 1 aprilie 2022, ora 10.00.

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 30 mai 2022, ora 23.59. Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare: 31 iulie 2022.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE: PROBA SCRISĂ INTERVIU CANDIDAT ADMIS DATA 07.04.2022 12.04.2022 ORA 10,00. LOCUL Primăria Oraşului Băile Herculane (sala de ședințe). Candidații vor depune dosarele de concurs în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunțului pe site-ul Primăriei Orașului Băile Herculane, respectiv între 07.03.2022 – 28.03.2022, ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi și ora 8,00 – 13,30 –vineri.

Condiții generale de participare la concurs: Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ : a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post- condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. Condiții specifice de participare la concurs – studii universitare de licența absolvite cu diploma de licentâța sau echivalenta – Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice : – 1 an DOSARUL DE CONCURS (dosar din carton cu șină) va conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere b)

curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, după caz;

e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

f) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

g) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

i) cazierul judiciar; j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifica.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibiografia și relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între ora 8,00 – 16,00 de luni pana joi și ora 8,00 – 13,30 –vineri, la sediul Primăriei Orașului Băile Herculane, str, M. Eminescu nr. 10, – Compartimentul Resurse Umane, Salarizare și arhivarea documentelor – persoana de contact Puie Monica – consilier superior, telefon 0255/560439, e-mail primbh@yahoo.com sau de pe site-ul instituției http:/primaria-baileherculane.ro.

PRIMAR, MICLAU CRISTIAN

Înainte de a aplica noul tarif se va realiza o citire a apometrelor pentru a avea o evidență reală la facturare. 👫Totodată, amintim că instalația de canalizare este a noastră a tuturor, fiind necesar să respectăm toate regulile de utilizare și să o avem în grijă ca atare.

Evenimentul va avea loc pe scena Casei de Cultură, începând cu orele 17. Își vor da concursul dansatorii și soliștii Ansamblului „Bocșana”, instructori Octavian Peptănaru și Ilie Ciurcia.

Organizatorii fac precizarea că intrarea este liberă, cu respectarea normelor în vigoare pentru distanțarea fizică.

Operatorul județean de apă și canal își cere scuze clienților afectați de această avarie, pentru disconfortul și inconveniențele create, prin întreruperea furnizării apei.

 „Ulterior orei 12.00, vă rugăm să ne semnalați orice neconformitate a caracteristicilor organoleptice ale apei, la Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 și 0766341274 sau Punctul de Lucru Oțelu Roșu la nr. de telefon: 0255/530201”, se arată într-un comunicat de presă.

Primăria Municipiului Reșița anunță organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea a 28 funcţii publice specifice de execuţie vacante la Direcția Poliția Locală. Termenul-limită pentru depunerea dosarelor de participare este 8 martie 2022.

 Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Reșița, Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1A, și constă în mai multe probe. Prima probă, de testare a aptitudinilor fizice, va avea loc în data de 21 martie la Stadionul Mircea Chivu și va fi eliminatorie.

A doua probă suplimentară, programată în 24.03.2022, constă în testarea cunoștințelor de operare PC și se va ține la sediul Direcției Poliția Locală Reșița, Bulevardul. A.I. Cuza nr. 39, probă care va fi, de asemenea, eliminatorie.

Proba scrisă se va desfășura în data de 1 aprilie la sediul Primăriei Municipiului Reșița, iar interviul va avea loc la o dată ulterioară, comunicată în lista de afișare a rezultatelor probei scrise. Dosarele pentru participarea la concurs se depun la primărie, la Serviciul Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare.

 Sunt disponibile următoarele posturi:

– 19 funcții publice de polițist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Ordine Publică;

– funcție publică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Ordine Publică;

– funcție publică de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Ordine Publică;

– două funcții publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Ordine Publică;

– patru funcții publice de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Biroului Siguranță Rutieră , Control Trafic și Parcări;

– funcție publică de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional principal (în cadrul Biroului Inspecție Comercială.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția atestării stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate.

Cerințele specifice pentru cei ce doresc să concureze pe funcțiile publice de execuție polițist local, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Ordine Publică sunt următoarele: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; aviz psihologic pentru permis de port-armă; aptitudini fizice testate în cadrul primei probe suplimentare – proba sportivă; cunoștiințe de operare PC – nivel mediu testare în cadrul celei de-a II-a probe suplimentare – proba testare cunoștințe operare IT; rezistență la efort fizic pentru patrulare pedestră; disponibilitate pentru: delegări, pentru lucru în program prelungit sau, după caz, de noapte, program de lucru în ture.

 Toate detaliile privind concursul organizat de municipalitate le puteți găsi pe site-ul Primăriei Reșița, la secțiunea „Oportunități de angajare”.