15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 4000 horizontal https://subiectiv.net 25 0 1
theme-sticky-logo-alt
https://subiectiv.net/wp-content/uploads/2020/09/HURDUZEU.jpg
zoo

Mai jos prezentăm condițiile de înscriere și data exactă a concursurilor.

Muncitor calificat

Primăria Municipiului Reșița organizează, la sediul său din Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1A, județul Caraș-Severin, în perioada 17 decembrie 2020-23 decembrie 2020 (17 decembrie 2020, ora 1100 – Proba practică și 23 decembrie 2020, ora 1100 – interviul) concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat, treapta III la Serviciul pentru Administrarea Grădinii Zoologice „PROFESOR IOAN CRIȘAN” al Direcției Învățământ, Relații Interinstituționale, Culte, Sport și Tineret din cadrul Direcției Generale Învățământ, Cultură, Tineret, Sport și Culte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița.

– pe perioadă nedeterminată

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
  • curriculum vitae.

Actele depuse în copie xerox vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Condiții specifice pentru funcția contractuală de execuție de muncitor calificat, treapta III:
– Studii: medii/generale;
– curs de calificare în următoarele domenii: lăcătuș, tâmplar, zidar, electrician, sudor;
– vechime în muncă: minimum 1 an.

Dosarele se depun în perioada: 24 noiembrie 2020-9 decembrie 2020, la sediul Primăriei Municipiului Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, cu următorul program: luni-joi, până la ora 16.00, vineri, până la ora 13.30, la persoana care asigură secretariatul comisiilor de concurs: Vlai Melania – consilier în cadrul Serviciului Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare, tel. 0255/221677.

Anunțul este postat pe site-ul instituției www.primariaresita.ro.

Inspector

Primăria Municipiului Reșița organizează, la sediul său din Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1A, județul Caraș-Severin, în data de 20.01.2021 concurs de recrutare pentru ocuparea funcție publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul pentru Administrarea Grădinii Zoologice „PROFESOR IOAN CRIȘAN” al Direcției Învățământ, Relații Interinstituționale, Culte, Sport și Tineret din cadrul Direcției Generale Învățământ, Cultură, Tineret, Sport și Culte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița.

– pe perioadă nedeterminată

Dosarul de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante trebuie să conţină, potrivit art. 49 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, în mod obligatoriu, următoarele documentele:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Actele depuse în copie xerox vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele se depun în perioada 21 decembrie 2020-11 ianuarie 2021, la sediul Primăriei Municipiului Reșița, Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1A, cu următorul program: luni-joi, până la ora 15.30, vineri, până la ora 13.00, la persoana care asigură secretariatul comisiilor de concurs: Blaga Sabin – consilier în cadrul Serviciului Gestionarea Resurselor Umane, Salarizare, tel. 0255/221677.