15 49.0138 8.38624 arrow 0 bullet 1 4000 horizontal https://subiectiv.net 25 0 1
theme-sticky-logo-alt
Please assign a Header Menu.
https://subiectiv.net/wp-content/uploads/2020/09/HURDUZEU.jpg
Anunțuri
primĂrie

Art.1. – Se convoacă de indata şedinţa extraordinara a Consiliului Local al municipiului Caransebeş in data de 04.10.2023, ora 14.00 care va avea loc în Sala de şedinţe „1 Decembrie 1918” a Primăriei municipiului Caransebeş, str. Piaţa Revoluţiei, nr. 1, judeţul Caraş–Severin, pentru dezbaterea proiectelor de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi, anexa ce face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Consilierii locali sunt invitați sa formuleze si să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1. din prezenta dispozitie.

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali, conform opțiunii, pe semnatura acestora.

Art.4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin. (4) si art. 243, alin.(1), lit.e) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Anexa la Dispozitia nr. /04.10.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a sedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indată in data de 04.10.2023

1. Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al municipiului Caransebes, pe o perioada de 3 luni.

2.- Aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, convocată de indata, in data de 04.10.2023.

3.- Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Caransebeş, din data de 28.09.2023.

4.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DTAC+PT) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “ Renovare energetica Internat Scolar, strada N. Popeea din municipiul Caransebes”, finanțat in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA B2.2.a – Renovare energetică aprofundată a clădirilor publice – Autorități locale, devizul general si cheltuielile neeligibile.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

5.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico – economice (faza DTAC+PT) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “ Renovare energetica Gradinita PP4 din municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin”, finanțat in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA B2.1.a – Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorități locale, devizul general si cheltuielile neeligibile .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

6.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico – economice (faza DTAC+PT) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “ Renovare energetica Colegiul National Traian Doda, corp B – Scoala Generala nr. 8 din municipiul Caransebes”, finanțat in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA B2.1.a – Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorități locale, devizul general si cheltuielile neeligibile .

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

7.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico – economice (faza DTAC+PT) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “ Renovare energetica Liceul Tehnologic Decebal din municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin”, finanțat in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA B2.1.a – Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorități locale, devizul general si cheltuielile neeligibile.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

8.- Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico – economice (faza DTAC+PT) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Renovare energetica Liceul Tehnologic Decebal, Corp B – Scoala Generala nr. 2 din municipiul Caransebeș”, finanțat in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5 – Valul Renovării, OPERAȚIUNEA B2.1.a – Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorități locale, devizul general si cheltuielile neeligibile.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

9.- Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de exploatare a parcarilor si zonelor de stationare cu plata pe raza municipiului Caransebes.

Iniţiator: Primarul municipiului Caransebes Prezintă: Comisia de specialitate nr.1

parcare la resedinta

La procedura de atribuire/licitaţie pot participa locatarii imobilelor arondate parcării care nu s-au încadrat în termenele procedurii principale, locatarii imobilelor nearondate parcării (situate la o distanță mai mare de 30 m ), locatarii care au în proprietate/folosință un al doilea autovehicul, chiar dacă dețin și un garaj construit pe terenul municipiului Caransebeș. Tariful de bază/prețul de pornire al licitației este de 160 lei/an.

Solicitarea de atribuire va fi însoțită de următoarele documente:

1. Documente privind domiciliul, respectiv reşedinţa: B.I./C.I;

2. Certificatul de înmatriculare al autovehiculului/autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă, cu inspecţia tehnică periodică valabilă;

3. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) al autovehiculului dacă solicitantul nu este proprietarul acestuia: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, comodat, etc. În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară, va fi prezentată o traducere în limba română a certificatului de înmatriculare (efectuată de un traducător autorizat). Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial, cu excepţia contractului de leasing;

4. Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă este cazul).

Solicitările pentru atribuirea unui loc de parcare de reședință se depun doar prin sistemul informatic de gestiune al parcărilor, în perioada 09.10.2023, ora 8.00 – 20.10.2023, ora 13.30 , iar cele care nu îndeplinesc condițiile impuse prin regulament vor fi respinse.

ATENȚIE: Obligațiile bugetare includ: taxa de parcare aferentă perioadei 01.01.2023-03.09.2023 (se achită de către foștii titulari ai locurilor de parcare până la data depunerii cererii, dacă este cazul), impozite și taxe datorate de către proprietarii locuinței de domiciliu sau de reședință, impozite și taxe datorate de către persoanele care își au domiciliul sau reședința în imobilul pentru care se atribuie locul de parcare, sume datorate în baza unor contracte de închiriere, de concesiune sau licențe, drept de folosință, despăgubiri stabilite prin hotărâri judecătorești, amenzi.

parcare

La procedura de atribuire/licitaţie pot participa locatarii imobilelor arondate parcării care nu s-au încadrat în termenele procedurii principale, locatarii imobilelor nearondate parcării (situate la o distanță mai mare de 30 m), locatarii care au în proprietate /folosință un al doilea autovehicul, chiar dacă dețin și un garaj construit pe terenul municipiului Caransebeș. Tariful de bază/prețul de pornire al licitației este de 160 lei/an.

Solicitarea de atribuire va fi însoțită de următoarele documente:

1. Documente privind domiciliul , respectiv reşedinţa : B.I./C.I;

2. Certificatul de înmatriculare al autovehiculului / autovehiculelor deţinute în proprietate sau în folosinţă, cu inspecţia tehnică periodică valabilă;

3. Documente privind dreptul de folosinţă (utilizare) al autovehiculului dacă solicitantul nu este proprietarul acestuia: contract de leasing, act de donaţie, act de moştenire, comodat, etc. În cazul autoturismelor înmatriculate în altă ţară, va fi prezentată o traducere în limba română a certificatului de înmatriculare (efectuată de un traducător autorizat). Dreptul de folosinţă al unui autovehicul se dovedeşte cu acte autentificate notarial , cu excepţia contractului de leasing;

4. Certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă este cazul).

Solicitările pentru atribuirea unui loc de parcare de reședință se depun doar prin sistemul informatic de gestiune al parcărilor, în perioada 09.10.2023, ora 8.00 -20.10.2023, ora 13.30, iar cele care nu îndeplinesc condițiile impuse prin regulament vor fi respinse.

ATENȚIE: Obligațiile bugetare includ: taxa de parcare aferentă perioadei 01.01.2023-03.09.2023 (se achită de către foștii titulari ai locurilor de parcare până la data depunerii cererii, dacă este cazul), impozite și taxe datorate de către proprietarii locuinței de domiciliu sau de reședință, impozite și taxe datorate de către persoanele care își au domiciliul sau reședința în imobilul pentru care se atribuie locul de parcare, sume datorate în baza unor contracte de închiriere, de concesiune sau licențe, drept de folosință, despăgubiri stabilite prin hotărâri judecătorești, amenzi.

poza

ETAPA I categoria promovare (se adresează exclusiv angajaților din cadrul RNP Romsilva cu o vechime de cel puțin 6 luni în cadrul Romsilva):
– 1 post șef formație exploatări forestiere , studii ST perioada nedeterminată în structura Ocolul Silvic Berzasca
– 1 post maistru silvic, studii MT perioadă nedeterminată în structura Ocolul Silvic Văliug
– 1 post șef depozit, studii MT perioadă nedeterminată în structura Ocolul Silvic Văliug
– 1 post șef depozit, studii MT perioadă nedeterminată în structura Ocolul Silvic Reșița

ETAPA II (aceasta se adresează atât angajaților din cadrul RNP Romsilva cât și din afară):
– 1 post șef formație exploatări forestiere, studii MT perioadă nedeterminată în structura Ocolul Silvic Oțelu Roșu
– 1 post șef formație exploatări forestiere, studii MT perioadă nedeterminată în structura Ocolul Silvic Băile Herculane
– 1 post șef atelier exploatări forestiere, studii MT perioadă nedeterminată în structura Ocolul Silvic Anina
– 1 post șef formație exploatări forestiere, studii MT perioadă nedeterminată în structura Ocolul Silvic Bocșa Montană
– 1 post șef depozit, studii MT perioadă nedeterminată în structura Ocolul Silvic Băile Herculane
– 1 post șef depozit, studii MT perioadă nedeterminată în structura Ocolul Silvic Oravița
– 1 post șef depozit, studii MT perioadă nedeterminată în structura Ocolul Silvic Băile Nera

Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la secretariatul Direcției Silvice Caraș-Severin până în data de 28.09.2023, ora 14:00.

Mai multe informații suplimentare se pot obține de la sediul ocoalelor

lemne de foc 5

Volumul de lemn solicitat la această dată și nelivrat, conform cererilor depuse de populație la ocoalele silvice, este de 11.050 mii mc, acestea urmând să fie onorate cronologic în ordinea depunerii și înregistrării la ocolul silvic.

Prețurile de vânzare pe specii și sortimente sunt publicate pe pagina web a RNP Romsilva www.rosilva.ro; La ocoalele silvice din subordine au fost depuse în acest an solicitări centralizate pentru achiziția de masă lemnoasă doar de către UAT Slatina Timiș, pentru un volum de 554 mc.

Volumul de lemn vândut pentru încălzirea locuințelor populației din județ, cumulat de la începutul anului până la finalul lunii august, era de 36,3 mii mc, mai mult cu 2 mii mc față de perioada similară a anului 2022. Volumul estimat a fi pus la dispoziția populației în sezonul rece 2023-2024 este de 43 mii mc.

Precizăm faptul că Direcția Silvică Caraș-Severin asigură doar o parte din piața lemnului de foc, un volum semnificativ din această piață fiind reprezentat de operatorii economici care achiziționează masă lemnoasă pe picior și care, în urma exploatării, valorifică produsele de lemnul fasonat obținute. Volumul de masă lemnoasă pe picior contractat de operatorii economici în anul 2023 este de 365 mii mc.

„În anul 2023 Direcția Silvică Caraș-Severin a pus la dispoziție populației din județul Caraș-Severin întreaga cantitate disponibilă de lemn pentru încălzire rezultat din activitatea de exploatare în regie proprie și a făcut toate demersurile necesare pentru soluționarea cererilor de lemn de foc și de marcare în proprietățile particulare, asigurându-vă că vom face toate eforturile ca la finalul anului să nu rămână înregistrate la nivelul ocoalelor silvice cereri pentru care să nu fie asigurată livrarea.“ precizează directorul DS Caraș-Severin, Ion Tabugan.

sediu1

ETAPA I- categoria promovare( se adresează exclusiv angajaților din cadrul RNP Romsilva cu o vechime de cel puțin 6 luni în cadrul Romsilva)

– 1 fasonator mecanic, la depozitul final din cadrul Ocolului Silvic Oțelu Roșu, perioadă nedeterminată

– 1 ifronist, , la depozitul final din cadrul Ocolului Silvic Oțelu Roșu, perioadă nedeterminată

– 1 muncitor necalificat, , la depozitul final din cadrul Ocolului Silvic Oțelu Roșu, perioadă nedeterminată

– 1 sortator, , la depozitul final din cadrul Ocolului Silvic Oțelu Roșu, perioadă nedeterminată

– 1 fasonator mecanic, echipa de exploatare din cadrul Ocolului Silvic Văliug, perioadă nedeterminată

– 1 muncitor necalificat echipa de exploatare din cadrul Ocolului Silvic Văliug, perioadă nedeterminată

ETAPA II- (aceasta se adresează atât angajaților din cadrul RNP Romsilva cât și din afară), în vederea ocupării următoarelor posturi vacante de muncitori direct productivi:

– 1 tafist, echipa de exploatare din cadrul echipa de exploatare din cadrul Ocolului Silvic Oțelu Roșu, perioadă nedeterminată

– 1 fasonator mecanic, la depozitul final din cadrul Ocolului Silvic Oțelu Roșu, perioadă nedeterminată

– 2 muncitori necalificati in silviculture, echipa de exploatare din cadrul Ocolului Silvic Oțelu Roșu, perioadă nedeterminată

– 1 muncitor necalificat echipa de exploatare din cadrul Ocolului Silvic Teregova, perioadă nedeterminată

– 1 muncitor necalificat, echipa de exploatare, din cadrul O colului Silvic Teregova, perioadă nedeterminată

– 1 tafist , echipa de exploatare din cadrul Ocolului Silvic Băile Herculane, perioadă nedeterminată

– 1 fasonator mecanic, echipa de exploatare din cadrul Ocolului Silvic Băile Herculane, perioadă nedeterminată

– 2 muncitori necalificati în silvicultură, echipa de exploatare din cadrul Ocolului Silvic Băile Herculane, perioadă nedeterminată

– 1 fasonator mecanic, la depozitul final din cadrul Ocolului Silvic Berzasca, perioadă nedeterminată

– 1 ifronist, la depozitul final din cadrul Ocolului Silvic Berzasca, perioadă nedeterminată

– 1 muncitor necalificat, echipa de exploatare, din cadrul Ocolului Silvic Berzasca, perioadă nedeterminată

– 1 fasonator mecanic, la depozitul final din cadrul Ocolului Silvic Sasca Montană, perioadă nedeterminată

– 1 ifronist, la depozitul final din cadrul Ocolului Silvic Sasca Montană, perioadă nedeterminată

– 1 muncitor necalificat, echipa de exploatare, din cadrul Ocolului Silvic Sasca Montană, perioadă nedeterminată

– 1 tafist, echipa de exploatare din cadrul Ocolului Silvic Oravița, perioadă nedeterminată

– 2 fasonator mecanici, echipa de exploatare din cadrul Ocolului Silvic Oravița, perioadă nedeterminată

– 1 muncitor necalificat, echipa de exploatare din cadrul Ocolului Silvic Anina, perioadă nedeterminată

– 2 muncitori necalificați în silvicultură, echipa de exploatare din cadrul Ocolului Silvic Văliug, perioadă nedeterminată

– 1 tafist, echipa de exploatare din cadrul Ocolului Silvic Bocșa Montană, perioadă determinată

– 1 tafist, echipa de exploatare din cadrul Ocolului Silvic Bocșa Montană, perioadă nedeterminată

– 1 fasonator mecanic, echipa de exploatare din cadrul Ocolului Silvic Bocșa Montană, perioadă nedeterminată

– 4 muncitori necalificați în silvicultură, echipa de exploatare din cadrul Ocolului Silvic Bocșa Montană, perioadă nedeterminată

– 1 șofer utilaj macara și remorcă, din cadrul Ocolului Silvic Bocșa Montană, perioadă nedeterminată

– 1 sortator, depozitul din cadrul Ocolului Silvic Bocșa Montană, perioadă nedeterminată

– 1 sortator, echipa de exploatare din cadrul Ocolului Silvic Bocșa Română, perioadă nedeterminată

– 1 muncitor necalificat în silvicultură, , echipa de exploatare din cadrul Ocolului Silvic Bocșa Română, perioadă nedeterminată Dosarele de concurs se vor depune la sediile ocoalelor silvice în cauză, până la data de 29.09.2023 ora 11,00. Informații suplimentare se pot obține la sediul ocolului silvic.

aquacaras sediu

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

Sudor -Serviciul Rețele Apă- Reșița- 1 post

Electrician /Electromecanic -Serviciul Tratarea apei și Stații Pompare -Băile Herculane – 1 post

Electrician /Electromecanic -Serviciul Tratarea apei și Stații Pompare -Oravița – 1 post

Electrician/Electromecanic-Serviciul Stații de Epurare-Reșița -1 post

Instalator/Muncitor necalificat-Serviciul Rețele Canal-Reșița – 1 post

Cititor contoare –Compartiment Citire-Telecitire Contoare Moldova-Nouă- 1 post

Operator tratare apa tehnologică/ Muncitor necalificat– Serviciul Tratarea Apei și Stații de pompare Reșița – 2 posturi

Conducător auto– Serviciul Auto- Mecanizare- Caransebeș-1 post

Instalator-Compartiment Depistare Pierderi și CCTV- Reșița– 1 post

Inginer /Subinginer –Serviciul Laboratoare –Laborator Metrologie Reșița- 1 post

Proiectant inginer instalații/ Proiectant inginer construcții–Compartiment Patrimoniu Registratură-Arhivă– 1 post

Șef serviciu SSM-SU– Serviciul SSM-SU Reșița- 1 post

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugate să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul  Resurse Umane  începând cu data de 26.09.2023 -28.09.2023 între orele 08:00 -15:00, iar in data de 29.09.2023 de la ora 08:00 până la ora 13:00

Concursul va avea loc în data de 02.10.2023 ora 10:00.

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon: 0730909254CONDUCEREA  SC AQUACARAȘ

impozite si taxe

Cerințe și Calificări:

  • Studii universitare în domeniul: stiinţe administrative, stiinţe economice sau stiinţe juridice;
  • studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor 5 ani.
  • Dacă iți dorești să candidezi la acest post, te rugăm să trimiți un CV și o scrisoare de intenție la adresa de e-mail maria.tugmeanu@primariaresita.ro.
  • Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 04.10.2023.
fara apa

Vor fi afectaţi consumatorii  de pe –B dul Revoluției din Decembrie( de  la cofetăria Unicat până la str. Ciprian Porumbescu- Triaj) 

Lucrarea va fi executată în intervalul orar specificatde către personalul SC  Aquacaraș  SA. 

Ne cerem scuze consumatorilor afectați, de această oprire. La reluarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, este posibil săapară apă tulbure la robinetele consumatorilor din zonamenţionată. Dacă situaţia persistă vă rugăm să contactați 

Dispeceratul Central al SC Aquacaraş SA la tel. 0255/215643 sau  0766341274 

Mulţumim cetăţenilor pentru înţelegere. 

CONDUCEREA SC AQUACARAȘ SA 

sigla

Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire  la situația locurilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 13.09.2023 Decizia cu nr. 1068/13.09.2023

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

Sudor -Serviciul Rețele Apă- Reșița- 1 post

Electrician /Electromecanic -Serviciul Tratarea apei și Stații Pompare -Băile Herculane – 1 post

Electrician /Electromecanic -Serviciul Tratarea apei și Stații Pompare -Oravița – 1 post

Instalator/Muncitor necalificat-Serviciul Rețele de Apă-Reșița – 1 post

Electrician/Electromecanic-Serviciul Stații de Epurare-Reșița -1 post

Instalator /Muncitor necalificat –Serviciul Rețele de Canal – Reșița-1 post

Instalator /Muncitor necalificat –Serviciul Rețele de Canal – Caransebeș-1 post

Instalator-Compartiment Depistare Pierderi și CCTV- Reșița– 1 post

Instalator /Muncitor necalificat –Serviciul Rețele de Apă– Oțelu Roșu-1post

Metrolog verificator –Serviciul Laboratoare –Laborator Metrologie Reșița- 1 post

Cititor contoare –Compartiment Citire-Telecitire Contoare Anina- 1 post

Casier – Birou Financiar Contabilitate, Analiză, Buget, Prețuri, Tarife- 1 post

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugate să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul  Resurse Umane  începând cu data de 13.09.2023 -18.09.2023 între orele 08:00 -15:00, iar in data de 19.09.2023 de la ora 08:00 până la ora 13:00

Concursul va avea loc în data de 20.09.2023  ora 10:00.

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon: 0730909254

CONDUCEREA  SC AQUACARAȘ SA

primaria bocsa

Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Bocșa, în data de 25.09.2023, ora 10:00 – proba scrisă și în data de 27.09.2023, ora 10:00 – interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 15.09.2023, la sediul Primăriei orașului Bocșa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, la Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Condiții de participare la concurs pentru postul de șofer I (microbuz școlar):

– Studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale;

– Vechime minimum 5 ani; – permis de conducere categoria minimum D1;

– Atestat pentru conducătorii auto care efectuează transport auto de persoane, în termen de valabilitate; –

– Aviz psihologic de la cabinet medical avizat;

Condițiile de desfășurare, respectiv de participare la concurs, conținutul dosarului de înscriere și bibliografia stabilită sunt afișate la sediul Primăriei orașului Bocșa și pe site-ul primăriei. Calendarul desfășurării concursului:

– Depunere dosare: 04.09.2023-15.09.2023, intervalul orar 08:00-16:00

– Proba scrisă: 25.09.2023, ora 10:00, la sediul Primăriei orașului Bocșa

– Comunicarea rezultatelor la fiecare probă – în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea probei

– Depunerea contestațiilor, la fiecare probă – în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor

– Comunicarea rezultatelor contestațiilor, la fiecare probă – în termen de o zi lucrătoare de la data depunerii contestațiilor.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei orașului Bocșa și la telefon: 0255/566.600 – Blocău Daniela Simona.